Cause Index

CSO

Die Christelike Seemansorganisasie is 'n interkerklike organisasie wat reeds sedert 1944 Evangelisasiewerk doen in die grootste hawens van Suid-Afrika. Ons leuse is: Gee 'n seeman 'n Bybel in sy eie taal en jy gee vir hom die Lewe in Christus. Ons bedien elke jaar duisende seemanne in ongeveer 106 tale Bybels en literatuur. Ons glo dat ons elkeen wat vertroosting soek met die genade en liefde van Christus moet versorg.

Om dit te kan doen het ons jou hulp nodig en pleit ons by jou om ons werk finansieel te ondersteun. Deur jou donasie, klein of groot, raak jy deel van ons werk - deel van ons sorg vir hulle wat moeg en oorlaai is, deel van water gee, vir elkeen wat dors het. Ons bid dat die Here dit op jou hart druk om ons werk te ondersteun.

90% van wêreldhandel vind per skip plaas. Seemanne waag hulle lewe elke dag vir ons. Die minste wat ons kan doen is om vir hulle die lewe in Christus te gee. En dis wat CSO doen! CSO kies elke dag die Christus van Liefde en daarom juis kan ons die waarde van elkeen sien wat sy voet aan wal sit in een van ons hawens. Mag die liefde van die Waardevolle én Weerlose ons dring om mekaar vurig lief te hê.

The Christian Seaman's Organisation is an interdenominational organisation that has been doing Evangelisation work in the largest South African harbours since 1944. Our motto is: Give a seafarer a Bible in his own language and you give him life in Christ.

Each year we serve thousands of men working at sea and handle Bibles in about 106 languages. We believe that we have to care for each person requiring comfort with the mercy and love of Christ.

We can only do this with your help and we plead for your financial support in our important work. Your donation, no matter how small or large, means that you become part of our work - our caring for those that are tired or overburdened, part of giving water for those with thirst. We pray that God will urge you to help too.
 
About 90% of all world trade depends on transport by sea. The men working on those ships risk their lives each day to help us lead better lives. The very least we can do is to give them life in Christ. That is precisely what the CSO does! The CSO chooses the Love of Christ each day and that is how we see the value of each setting foot on shore in one of our harbours. May the love of the Valued and the Defenceless urge us to love one another with fiery hearts.